Damen Damen Anja Buffalo Riemchensandalen Damen Riemchensandalen Anja Buffalo Buffalo Riemchensandalen Anja SwXxn41gqY
mm Dagblad derde blad. iiisrdag 9 September 1912. Binnenland b INTERNATIONAAL CONGRES 'voor verzekeringsweten schap. Derde dag. M<n meldt ons uit Amsterdam: Woensdag werd onder voorzittor- :li9p van den heer Gordon Douglas il Edinburgh, de derdo zitting van >t Congres gehouden. Aan de orde js het onderwerp: Onauntastbaur- [id der polissen van Levensverzeke- Hierover waren rapporten ingezon- éa d:er de heeren Justizrat Her- jrd te Berlijn, Arthur Thys Bar- jod ie London, M. Cosmao Duma- .ir te Parijs en A. II. J. do Goey 's-Gravenhage. Er werd over de rapporten godis- ussieerd. Da <jet'de zittingsdag werd daarna aioten en het congres verdaagd tot rijdagmorgen. Heden worden door de congressis- a eenige excursies gemaakt. Gisterenavond werd den congres- tien een soiree artistique aangebo- a, waarbij medewerkten de hoeren fer, J. Feith, Pisuisse en Blokzijl. DE HEER VAN KOL. NAAR HET OOSTEN. De heer H. II. van Kol vertrok gis- iten, naar „Het Volk" meldt, voor lijp nieuwe groot© reis naar het Dos sil. Dwars door Siberië gaat hij al- fierst o\er NViadiwostock op Japan' lokio, Kobé, enz.) aan, óm vervol- üis over Korea (Seoel) naar China (gaan, dit van Nloekden over Tient- ii on Peking naar llaukau te door- rnlsen, waarna over de Gele Ri- \it on Sjanghai een kustvaart naur longkong aanvangt, die vervolgens ler Singapore naar de Nederlaadsch cd:sche koloniën voert. COALITIE EN SOCIALE WET GEVING. Pc afdeeling Hoorn van Patrimo- D'.m heeft een motie aangenomen, •treurende de verwerping van de skkerswet. en haar leedwezen cr ;?r uitsprekende, dat dit geschied door gernis van eenstemmigheid bij rechterzijde. livens echter het vertrouwen uit wekende, dat deze met kracht ae riale wetgeving zal bevorderen. MYCOLOGIE. De Nederlandscho Mycölogischo treeniging zal een Tentoonstelling ju paddenstoelen en zwammen in ■1 gebouw St. Walburg te Arnhem, opilen op 21, 22 en. 23 Sept. 1912. Het eere-comité bestaat uit de hee- o: A. J. A.'A. Baron van Heemstra, jrgeineester der gemeente Arnhem, -re-voorzitter. Mr. A. Brants. D. xkema. Jonkvr. A. E. Martini. Dr. C. Oudemans. F. J. W. Baron van illandt van Rosend'ael. Mr." J. G. ioribain; de regelings-commissie uit heeren: Johs. Ruys, Voorzitter. II. A. van der Lek, secretaris. J. J. luyvene de Wit, penningmeester, lej. L. Baas Becking. Mej. C. Cool Mevr. E. Kalshoven—Biermans. P. J. U. Meulemeester; de commissie van toordceling uit de heeren: L. II. van Eiik, Dr. J. S. Meulenhofl. Dr. J. trcsliug. Daar de kennis van paddenstoelen n zwammen in Nederland van be ing js. vestigen wij gaarne de aan licht op deze tentoonstelling. Evenals op de tentoonstelling te List in 1910,. die een buitengewoon •«es had, zullen de paddenstoelen rorden tentoongesteld zooals zij in '.natuur op mos, gras, dorro blade- fn dnode takken enz. worden aange raden. Roode, .groene en witte é'tl- uellcn der soortnamen izullen te ken- iifn geven of zij giftig, eetbaar of ver licht cn ongenietbaar zijn. HET LAATSTE RIJTUIG. Er waren dri> menschen betrokken ij hel ritje van een punt, achter Ha- trdoi.k Ilill. naar een punt ten zui- ?ii van HydeparL om nog niet eens f spreken van den gastheer en de istvi'ouw, die een meid hadden uit landen om 'r taxi te roepen en haar Icclils met een huurrijtuig of cab dto zich zagen terugkeere». De !H inciischen die het ritje naar huis «vingen, bestenden uit den heer dward Jenkins, zijn vrouw Maria, iren man, die- op verschillende tij door het luikje van zijn cab veel lil de nvenscheüjke natuur gezien i gehoord had. Het was nummer tien luizend en zooveel, die in de buurt wdgezworven en toen zijn vrachtje ipgeiluan had. Vet do eene hand hield de heer Ed- irard Jenkins zij parapluie vast, het "ras een regenachtige avond, on Ma li'. zijn vrouw, wou om nog zooveel ift liet, raampje omlaag hebben. Mot d: oudere hand zocht Edward Jiftf- cozend naar de hand zijher vrouw, kdaav hij z; niet vond, maakte hij muit op. dat Maria niet al te goed plaimd was. En terecht - Hebt ge u goed vermaakt'? vroeg Edward, om maar een gesprek te be ffen. - O, 't was een vervelende avond, inteoordde zijn vrouw. Ik kan niet «grijpen, hoe ge zulke lieden kunt aan bezoeker, en dan nog zoo lang 'ent blijven. En daardoor hebt. ge ook den laatsten trein gemist. -Wij hebben 'm gemist, verbeterde 3ward minzaam, de parapluis lager radend om zijn ontstemming te ver- ween. BRANDEN. Te Dalerveen Is door onbekende oorzaak afgebrand de woning be woond door de landbouwers H. Boer en G. Rabben. De vlammen sloegen over op een nabijgelegen perceel, bewoond door Joh.'ter Haar en G. J Ramaker, welk perceel rnedo geheel is afgebrand. De levende havo werd gered met uitzondering van oen zeug met 4 biggen en 3 kalveren. Alles was verzekerd, behalve de inboedel van Ramaker. Gisternacht zijn te Oss twee boeren woningen afgebrand, bewoond door drie gezinnen. Er werd niets gered de bewoners korden ternauwernood, door uit de ver sters- te springen, zich redden. Zoo goei als niets was verze kerd. Ooi-zaak van den brand onbe kend ONWEER EN BRAND. Maandagmiddag ontlastte zich bo ven het dorp Maasbree een hevig on- weder. De bliksem viel op de nieuw gebouwde woning van den landbou wer P. S. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor schuur, stal en dak, alsmede een partij granen en hooi, een prooi der vlammen werd. Dc brandweer wist den brand tot dit gedeelte te" beperken, zoodat de wo ning gespaard is. Verzekering dekt de schade. JAARVERGADERING DER CIIR.- HIST. UNIE. Dinsdag is te Leeuwarden de jaar vergadering der Chr.-IIist. Unie ge houden. Dr. J. Th. de Visser opende de zeer druk bezochte vergadering. In zijne openingsrede zei iiij o. a. De echt-Nederlandsche gedachten zij-ï voor ons de Christel ijk-llistori- sche beginselen. Wij meenen, dat ons volk met de handhaving en ontwikkeling daarvan in elk opzicht wordt gediend. Zij toch bieden een krachtig middel tot bevor dering va.u zijn zedelijken en stoffe lijk en bloei. Zij wijzen ons een vaste lijn, waarlangs wij voor afdalingen in uristocratlschen of democratisehen kastegee-st worden bewaard. Zij stel len ons in staat, een princ.ipieelen strijd te voeren, zonder dat do waur- cieering van tegenstanders afgemeten wordt naar hunne verhouding tot ons. Zij doen ons rustig in het heden op dc grondslagen van het verleden voertbouwen, met passend gebruik van het goede, dat het heden ons biedt. Zij prijzen ons als „historische Beginselen", de beginselen van ont wikkeling, vooruitgang, evolutie aan, en geven ons tegelijk als „Christelijke beginselen" een keursteen in handen, om daarbij hot kwade van liet goede te onderscheiden. En dit mag ik er immers wél bijvoegen de blik op wat de beste en edelste verdedigers daarvan reeds op staatkundig gebied hebben lot staua" gebracht, is meer dan iets in staat om hunne honge waarde voor ons volksleven aan den dag te brengen en bezieling er voor te kweekeu bij het opkomend geslacht. Om dat alles roep ik u allen tot verhoogde belangstelling, meerdere liestiideering en krachtiger versprei ding dezer beginselen op. Laat ons goed verstaan wat het zegt in deze gelederen lo treden Dat beteékent den geest te vveder- staan, die, met afbreking vuti de lijn der historie, den geJieelen volksaard wü kneden naar den vorm van eene voorbijgaande phase in <le cultuur geschiedenis onzer natie. Zuik een geest legt dan beslag op geheel het on derwijs en vlecht zijne denkbeelden in de wetgeving op huwelijk en huis gezin in. Zuik een geest wringt gaar ne de maatschappij iu liet keurslijf van zijn sociale tiieorismen. Zulk een geest ontneemt bij voorkeur, bij zijn werk van de vervorming der moraal, daaraan zijn vast en blijvend uit gangspunt. Zulk een geest deprecieert zóó licht, uit reactie, wat groote waaide had in vroegere dagen, en vooral is alles wat ligt op het terrein van godsdienst en kerk, (Jaarvan ge meenlijk het slachtoffer. Laat die staatkunde door onze poli tieke groep met nieuwe kracht wor den voorgestaan Schipperen wij ten haren aanzien nooit, en verliezen wij liever in aantal, dan dat wij haar zouden verzwakkenDan dragon wij de overtuiging in ons om, in Gods weg te gaan en zoowel Zijne knechten als leiders van ons volk te zijn. En als dan daarbij onze wapenen rein blijven, kunnen wij, ja, mogen wij ons pleitbezorgers noemen van een. Chris telijke politiek. Gij hebt hein gemist, mompelde mevrouw Jenkins. Het was uw schuld Gij moest nog blijven om die laatste sigaar aan te steken. En van alle si- gaven, die ge gerookt hebt!... Smaakt deze het best, voltooide Edward. Er heerschti eenige oogenblikken stilte, terwijl mevrouw Jenkins met veel beweging voor de sigaar op zij schoof en Edward order de parapluie voortdampto. Ik kan maar niet begrijpen, waar om gij geen taxi vondt, ging mevrouw Jenkins voort. Edward deed zijn parapluie dicht en porde er mee tegen het dek met den roep, dat hij Kensington en niet Ken- ningtnn hehhe-i moest, en toen legde hij zijn vrouw uit, dat de taxi gedu-» rende acht uren, ongeveer zeven mij len van Charing Cross verwijderd gaat slapen, en dat het onredelijk is van een taxi-bestuurder to venvach ten, dat hij, nog zoo laat bijv. naar Bermondsev gaat rijden, wanneer lij to Brentford naar bed moet gaan. Daarom is de huurkoetsier altijd een nachtvogel, ging Edward voort. En wij kunnen ons de weelde van huurrijtuigen niet veroorloven, meen de mevrouw Jenkins, toen de cab Park Lane insloeg met haar herinnering aan millionaire eri htm vrouwen met auto's en hoedeu van tien pond het stuk. Niet op uw gering inkomen, liet zij erop volgen Huurrijtuigen zijn somtijds nood zakelijkheden, onderbrak Edward, den regen uit zijn parapluie afweren de. Ge kunt niet altijd loopen naar uw eigen begrafenis bijv. Dat is niet grappig, 't is enkol flauw, zei mevrouw Jenkins. Wel, ik ben wel eens graag flauw na half elf, hernam Edward. Mevrouw Jenkins was over 't alge- Moge deze vergadering ons hiertoe aanvuren en de zegen Gods ons werk van heden kroonen Daarna kreeg de heer mr. V'erkoute- ren het woord, voor het uitbrengen der notulen van de vorige vergade ring, en het geven van zijn jaarver slag. Ook nu kon dankbaaT vooruitgang geconstateerd worden. Het aantal lo kale organisaties steeg van 170 lot 211, dat der districtsorganisaties van' 21 tot 33 en dat der provinciale van 5 tot 7. Hierop sprak dr. P. J. Kromsigt zijn referaat over art. 171 der Grondwet, liet uri. over de quaestie der zilveren koorden, gelijk hel vaak genoemd wordt, LNederl."). DE ROODVONK-EPIDEMIE TE AMSTERDAM. De Tel. meldt: In den loop der gemeenteraadszit ting van gistermiddag heeft de heer E. J. Abrahams, den wethouder van den Gezondheidsdienst, dr. N. AI. Josephus Jitta, verzocht, hem eenige vragen te mogen stellen over do plaatsruimte in de gasthuizen, in verband met de hocrschende rood vonk-epidemie. Do heer Abrahams sielde er prijs op, die vragen in besloten zitting toe to lichten, om niet ounoodig opschud ding te verwekken. Het college van B. en' W. had daar tegen geen bezwaar en gisteravond heeft de raad van kwartier over ne genen tot kwartier over elven in comité-generaal vergaderd. De vragen van den heer Abrahams betroffen de gelegenheid tot opne ming van roodvonkpatiènten in de gemeentelijke gasthuizen. Gelijk bekend, interpelleerde het zelfde raadslid den 12en Juni jl. over het gebrek aan plaatsruimte in de gasthuizen, waardoor Toodvonk- pntiënten zouden zijn afgewezen. Vol gens den interpeÏÏaiit was in dezen toestand nog geen eenigszins bedui dende verandering gekomen. Namens B. en W. heeft wethouder Jitta uitvoerig geantwoord en aan gevoerd, dat al het mogelijke werd en zal worden gedaan, om zooveel doenlijk alle patiënten, waarvoor op neming in een gasthuis noodig blijkt, ook te doen opnemen. De interpellatie werd daarna ge sloten verklaard en aan de raadsle den, ten opzichte van het besprokene, geheimhouding opgelegd. VOLKSBOND TEGEN DRANKMISBRUIK. Gisteravond had de ontvangst Tan het Hoofdbestuur en de leden en hun dames van den Volksbond tegen Drankmisbruik door B. en W. van Apeldoorn in dc raadszaal ten gemeen tehuize plaats. De burgemeester en de voorzitter van den Volksbond, de heer Snijder van Wisperikerke van "Wassenaar, voerden 't woord. KAMERVERKIEZINGEN IN 1913. De afdeeling Amsterdam VIII van de S. D. A. P. heeft, naar Het Volk meldt, candidaat gesteld den heer A. B. Kloerekoper. DOOU DEN DRANK. De sigarenmaker De W., dio Zon dagavond, ter gevolge van het gebruik van te veel sterken drank, op de ker mis te Alkmaar uil een luchtschouunel is gevallen, is gisteren aan de beko- meu inwendige kneuzingen overleden. KATHOLIEKE SOCIALE WEEK. Op de vergadering van Dinsdag middag hield mr. A. Tepe eene les o\er „Middenstandswetgeving"." In de Woensdagoclilend-vergade- ring sprak prof, J. D. J. Aengenent over „Interest en Woeker". In de Woensdagmiddag-vergade ring behandelde mr. Paul J. Reijiner, i uit Hilversum, het onderwerp: „On eerlijke concurrentie". Spreker zegt eerst wat onder concurrentie te ver staan is, en bespeekt dan het begrip oneerlijke concurrentie, dat niet ver ward moet worden met ongewenschte concurrentie. Onder oneerlijke con currentie moet verstaan worden: het pogen, om door misleiding van het publiek of van de concurrenten, het ineen gesproker een zeer aardige vrouw, maar zij had zich verveeld, zij was vermoeid zij had den trein ge mist, het regende, en zij matigde zich het recht van een luiis\rouw aan, om ééns in de veertien dagen slecht ge luimd te zijn Er komen hoe langer hoe meer uitgaven, zuchtte mevrouw Jenkins. Dat zou zoo erg niet zijn, als ge een koetsier niet altijd te veel betualdet. lMward legde uit, dat geen huur koetsier zonder onwettige betaling le ven kon. ledereen betaalt huurkoetsiers te veel. zelfs aan taxi-koetsiers, meende Edward. Ge kent lie", wettige tarief en gij moest den moed hebben, dat te beta len en niet meer, sprak mevrouw Jen kins streng. Edward werd tot een scherp ant woord geprikkeld. Denkt ge soms, dat ik bang ben voor een huurkoetsier? riep hij. Wat is volgous u het wettig tarief van dit ritje? Achttien stuivers, antwoordde mevrouw streng. Alaar nu 't regent en zeer laat is, zult gij hem bepaald twee shillings willen geven, enkel om maar geen woerden te krijgen? Ik zal heir, achttien stuivers ge ven, zei Edward dapper. Dan zal hij ruzie zoeken, mom pelde mevrouw Edward, bovendien. Dat kan mij niet schelen, viel Ed ward in de rede. Deakt ge, dat ik bang ben voor een koetsier? Als ge altijd zoo zuinig waart, bracht mevrouw in 't midden, zouden we gauw een automobiel kunnen houden. Edward stiet met de punt van zijn parapluie door 't dak van het rijtuig, om ziju huisnummer op te geven, en trok hot oor van den koetsier voor hel open gat. Er wuren, zooals ge u mra- har.d:l9gebied le vestigen, te behou den of uit to breiden, ten spijt van anderen. Die oneerlijke concurrentie kan ge richt zijn: a. tot een bepaald persoon of firma; b. tot eene geheele groep van con currenten, In 't eerste geval is de pleger de zer oneerlijke concurrenten doorgaans te bestrijden door eene civiel-rechter- lijke vervolging, inaar in 't tweede ge val, waarbij do spreker het oog heeft op houders van uitverkoopen wegens gefingeerd faillissement, brand of an derszins, zijn de plegers slechts te treffen door strafrechterlijke bestrij ding. Spr. toont aan, dat art. 1-tOl e. v. g- vari 't Burgerlijk Wetboek niet vol doende is om er alle gevallen onder te rangschikken, waarom spreker concludeert, dat 't noodzakelijk is: grootcr uitbreiding van 't begrip on rechtmatige daad, dan thans in art. HOI B .W. is vastgelegd en daarnaast een strafrechtsartikel,' waardoor ook do gevallen van onpersoonlijke, on- eerh'ke concurrentie kunnen worden getroffen en zulks in den geest van de wenschen vap den georgauiseerden middenstand. TIMOR. In „La Gazette de Hol lande" publi ceert Loureiro da Fonseca. een kolo niale specialiteiL in Portugal, een ar tikel over de al of niet wenschelijk- heid, dat Portugal haar deel van Ti- mor aan Nederland zou verkoppen. De schrijver betoogt, dat Timor aan Portugal hij lange na niet heeft opge leverd in evenredigheid van de opof feringen, die het moederland zich heeft gelroost en dat ook in een lange reeks van jaren Portupcjsch Timor uit eigen bronnen niet voldoende zal kunnen putten. De financiee'e toestand is ongunstig, zegt hij, en do handelsstatistieken zijn zoo verouderd, dat uit die gegevens geen conclusie valt te trekken, deel» ue handel guul achteruit. Onder deze on standigheden, meent de schnjvei in „La Gazette", is de vraag of Portugal Timor maar niet zou verkoopen, zeker waard ernstig onder de oogen gezien te worden, bo venal, indien men bedenkt, dat Portu gal vooral haar krachten moet con- centreeren op haar gebied iu Afrika en het wellicht goede politiek zal zijn niet elders nooüeloos veel geld te verspil len. P ENSIOEN REGEL ING. 't Staatsblad bevat de wet van den löden Juli 1912, houdende bekrachti- guig van nadere overeenkomsten met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en mi-t Ue Holland se he IJzeren Spoorweg-Maatsch., be treffende de pensioenregeling voor haar personeel. Stadsnieuws Veel zieken. Wegens liet groote aantal zieken heeft de ziekenvereenigmg „Tot Nut en Gezellig Verkeer", besloten, aan staanden Zuterdag de contributie met' 5' cent te verhoogen. S. D. A. P. In do onlangs gehouden vergade ring van de afd. Haarlem der S.D. A. P. werd besloten de aMeellng te doen vertegenwoordigen door drie afgevaardigden op den Roeden Dins dag. Tot leden voor de Commissie voor Arbeidersontwikkeling werden geko zen de heeren Joosten en Jansen. Vervolgens werd doorgegaan met do in do vorige vergadering opge schorte Reglementsherziening. Ter sprake kwam nog de regeling voor de steunlijsten van de in sta king zijnde glasblazers. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 28 Augustus tot en met 3 September is te Haarlem voor gekomen 1 geval van diphlheritis. Te Haarlemmermeer 3 gevallen van roodvonk. Te Schoten 1 geval van roodvonk. Te Velsen I geval van roodvonk. Te Zandvoort 1 geval van dipbtfie- litis. j schien zult herinneren, drie men schen bij dit ritje door Londen be trokken. En vergeet dan den koet- sier niet. Edward leunde achterover, en dacht verder over de zaak na, terwijl de cab op den weg naar zijn woning voortrateldc. Hij liet zenuwachtig een partij geldstukken in zijn zak door zijn vingers gaan; dit was blijkbaar een shilling en dat een paar zes stui verstukken, of was een hiervan een halve guinje? Daar waren ook eenige pennies en misschien een halve crown (1 crown is 5 shillings); of waren het halve crowns en misschien een pen ny? Aan zichzelf overgelaten, zou Ed ward, een zorgeloos man in kleine za ken, den man en broeder, die hem door regen en. duisternis gereden had een halve crown gegeven hebben. Maar aan den anderen kant stond zijn vrouw. Voor hij tijd had een beslissing te nemen, hield de cab voor de deur van zijn woning stil. Edward zag zich opeens tusscben den koetsier en zijn vrouw geplaatst, tussehen de hui selijke zuinigheid en de uitgaven buitenshuis; voor dat driehoekig duel, dat allo getrouwde mannen in 't oog hebben te houden Hij zou moeien, twisten met zijn vrouw of met den koetsier, en Edward was niet in een stemming om met een van heiden ook te twisten. Toe, wees nu eens ferm, mom pelde mevrouw Jenkins, toen Edward do kap van het rijtuig openwierp en uitstapte. Maria's kleed voor de wie len in bescherming nam en zijn geld stukken door de vingers liet gaan. Twee shillings en niet meer, zei Maria. Achttien stuivers, zei Edward, dapper. Dat is de vracht. Gij hebt zeker den sleutel, vrouwtje? Mevrouw Edward viaehte in haar KINDERVOORSTELLING. In Corty-AlUioffs Circus gaf Woensdagmiddag liet jonge volkje den hoofdtoon aan. Een gulle, hartelijke kinderlach weerklonk gedurende do geheele voor stelling in de op alle rangen geheel gevulde tent. Maar meer nog dan die lach zei den de glinsterende oogjes, do blo zende wangetjes, hoo klein-Haarlcm genoot. Niet het minst van de potsierlijk uitgedoste clowns met hun onbe taalbare grappen; van dat leuke klei ne kereltje en van den clown Polly Dassi rnet zijn boksende poimy „Punch". Maar ook de andere nummers wek ten en terecht bewondering bij de jeugd op. Do gymnastische prestatiea, dc goede paarden-dreasuur, aan Hear Willy Manns komt daarvoor een bij zonder compliment toe; kortom het geheele mooie afwisselende program ma bracht de kinderen in verruk king. Met daverend handgeklap werden do koene wielrijders, de onbevreesde John Becker in zijn „Looping tlie loop", de acrobaten, de Jockey-rij ders; Miss Evelina, bliksemvoltige, en de andere optnxlenden beloond. In één woord,'t was oen aardige kindervoorstelling, waarvan Zater dag'as. eene herhaling komt. G e vV o o r w e r p e n: Terug te bekomen bij: Th. Otten- bras, Kampersingcl téa, een lorgnet in étui. Lijskes, Bakenessergracht 63. een bronzen munt in een doosje. J. C. Loeyestoy», Lange Hofstraat 8, een heeren pantalon. P. Walker, Gusthuisvest 10a, een bril. M. de Graal, Oosterstruat 36, een dames- ceintuur. J. do Jong, Gen. de 'lat Heyetraat 48, Schoten, een blauwe beurs met inhoud. J. de Steeuwin- kol, Gen. Cronjéstraat 19 rood, Scho ten, een damesportemonaaie met in houd. Uit de Omstreken HALFWEG. Voor de Woensdag-middag alhier gehouden harddraverij met paarden onder den man, waren 15 paarden in geschreven; de prijzen: f 60, 25 en f 10 en een troostprijs, behaalden respec tievelijk „Bolgeroeki", eigenaar Ver- degaal, te Hillegoin, berijder D. de Vlieger, Haarlemmermeer; .,de Bruin" van II. J. C. Larnmerts, berijder Co Grauwvlman, beiden te Haarlemmer meer; „Clerimont C", van P. Meijer, aldaar, berijder C. Cornelissen, te 1J- polder en „Defense" van D. Bakker, te Haarlemmermeer, berijder P. Ac- kerman, te Sloten. H1LLEGOM. Raadsvergadering te Hillogom, op Dinsdag, 3 September 1912, des avonds ten 8 uur. Voorzitter do Burgemeester. Te genwoordig: 11 leden. Afwezig de heeren J. van Til Rz. en J. Gulde- mond, de eerste met kennisgeving. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. De notulen der vorige vergadering worden vastgesteld. De Voorzitter doet mededeeling van de sedert de vorige vergadering ingekomen stukken, welke voor ken nisgeving worden aangenomen. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt aan Jan Tclkamp vergunning verleend tot plaatsing van een hek voor de rooilijn aan de Wceresbeinstraat. Eveneens wordt vergunning verleend aan Th. Jonk heer tot plaatsing van een hek voor do rooilijn aan den Stationsweg. B. en W. stellen aan den Raad voor om- de bestaande rioleering in den Rijksstraatweg door te trekken tot voorbij de villa „Weerestein" en voor die werken eene geldleening aan te gaan. Mededeeling geschiedt van een zak naar den sleutel, en Edward ging onder den lantaarnpaal staan, zocht zorgvuldig een halve crown uit zijn muntstukken en overhandigde die aan den koetsier, daarbij luid en ferm uitroejiende: Achttien stuivers! Ook wierp hij den koetsier niet min der beslist een knipoogje toe. De koetsier keek naar het knipoog je, vervolgens naar de halve crown in zijn hand, en daarna naar mevrouw Jenkins, dio bezig was den sleutel in het sleutelgat te passen, en in die paar seconden moet een snel redenee- nngsproces in zijn geest aan het werk zijn geweest. Want hij had hoog daar boven gezeten en naar menig gesprek geluisterd. Van de vrouw op de stoep waarde zijn blik naar het gelaat van Edward Jenkins, van waar het knipoogje was uitgegaan en van daar naar de halve crown in zijn hand. Wat is dit? vroeg hij. —Gewacht, antwoordde Jenkins, weer met een knipoogje 't is acht tien stuivers. Neen hoor. meende de koetsier. Dat is niet genoeg. Nog wel in een nacht als dezen, 't is veel meer dan drie mijlen. Zeg, ik w il er geen drukte over hebben, riep Edward, nu met beide oogen knipoogjes gevend. Het is niet veel meer dan twee mijlen, en ge zult tevreden moeter zijn met wat gij ge kregen hebt. Wat hebt ge hem gegeven? vroeg Maria van de geopende deur terug- keerend, terwijl do regen iu stroomen neerviel. De koetsier zat nog op zijn plaats achter da cab, met de munt in de hand. Edward voelde dat hij in de klem zat. De koetsier zei niets. Aan don eenen kant was zijn vrouw, aan Onze Lachhoek Een vriend schreef aan Marl Twain 't Is al heel ongelukkig met mij gesteld. Wat kan er erger zijn dan kiespijn on oorpijn te gelijk Twain antwoordde Mij dunkt, rheumatiok en St. Vitusdans. uiterste NOOD. Moeder (tot Jan die in eer> boek zit te lezen) Jan, nu zou ik dat boek tóch maar eens neerleggen, het hoeft vanavond toch niet uit. Jan Maar moeder, er staat in, dat liet boek voor jongens van 10—12 jaar s en morgen word ik al dertien r AHA 1 Lieve buurvrouw, sedert een paar jaar Bpreken we niet meer met slkaar sinds we ruzie hadden, dat is me ondragelijk geworden. Willen we t gebeurde vergeten Nou, 't is mij goed. Geef me dan de hand en help me dan even mijn japo' vastmaken, mijn dochter is Juist niet thuis. adres van J. H. van Waveren, hou dend© beschouwingen aangaande dat voorstel. De heer P. H. van Waveren Hz. zegt dat do aanbelandenden geen be hoefte hebben aan die rioleering; zij zullen dan ook geen van allen aan sluiten. Alle porceelen hebben een uitsek«nde waterloozing in den pol der, waarin ook de gemeentelijke rio leering loost. 't Is voornamelijk te doen om den rijksstraatweg schoon en droog te houden. Spreker vindt echter een dergelijke uitgaaf daarvoor niet ge wettigd. Volgens spreker kan men volstaan door enkele duikerpotten te loggen mot een syphon en dan kan het water gemakkelijk weg. Deze mee- ?ning wordt eveneens gedeeld door den heer II. A. van Waveren. Do heer Balvers zegt. dat er een verkeerd precedent gesteld wordt. Afwatering in den polder gaat niet op. Was dit evenwel toch zoo, dan zou de gemeente eveneens veel rio len kunnen missen. De Voorzitter zegt dat alleen de vraag dient beoordeelt te warden ol de rioleering noodig is voor den weg. niet of men al dan niet zal aanslut ten. De heer P. II. van Waveren Ha. zegt den kantonnier te hebben ge sproken en die zou den rijksopzichter waarschuwen. Waarschijnlijk zou de zaak dan mei een kleinigheid in orde kunnen worden gemaakt. De heer G. Veldhuijzen van Zanten zegt, dat de aangelanden verplicht zijn tot het ontvangen van het wa ter. Wil men duikerpotten leggen, dan vindt spreker dat goed, mats d« aangelanden dan ook het water ont vangen, daar die zelf door ophooging van het terrein den waterafvoer heb ben ontnomen. De heer P. H. van Waveren zegt, dat het niet komt door de ophooging der terreinen, maar door het ophoo- gen van het wandeljoad. De heer Heemskerk voelt veel voor de idee van den vorigen spreker. Bo vendien voorkomt men dan een dood eind in het riool. B. en W. trekken daarop hun voor stel in en zullen de zaak nader on der do oogen zien. Bij monde Yan den heer G. Veld- huijzen van Zanten deelt de com missie mede, dat zij de gemeente rekening heeft onderzocht en in or de bevonden en stelt namens de com missie voor om die rekening voorloo- pig vast te stellen, onder dankzeg ging aan B. en W. voor het goede beheer. Dit voorstel wordt aangenomen met 9 stemmen. De beide wethouders ont houden zich van medestemmen. Door B. en W wordt aan den Raad aangeboden de begrooting voor het jaar 1913. De memorie van toelich ting zal in druk aan de leden wor den anderen de koetsier, en Edward sprak vastberader zijn leugen. Ik zei achttien stuivers, en ik meen het. bevestigde hij met een strengen blik op Maria en weer een knipoogje nsar den koetsier als van den eenen getrouwden man" naar den anderen. De koetsier keek weer naar de hal ve crown in zijn hand. naar Edward en nam* mevrouw Jenkins, en glim lachte. Luister eens, sprak hij, maak er twee shillings van, dan komt er een eind aan. 't Is maar twee shillings ik wil een arm man niet het vel ovet de ooren halen Edward veelde, dat er niet veel meer noodig was, om hem zijn be daardheid te doen verliezen. Ik heb u gezegd, sprak nu me vrouw Jenkins, dat ge den man twee shilliug zoudt geven. Ik kan niet be grijpen, hoe gij hier buiten in dien regen kunt blijven staan vitten om een onnoozele zes stuivers. Geef den man nog een zesstuiverstuk en kom naar binnen. Ik ga niet heen, zonder de twee shillings, voegde de koetsier erbij, en hij beschouwde zijn halve crown. Edward stak zijn hand in den zak, vond een zesstuiverstuk, cn stak het den koetsier toe, die de zweep over zijn paard legde en met zijn drie shillings wegreed. ik kan niet begrijpen, meende mevrouw Jenkins, terwijl zij naar bo ven ging, hoe ge zoo krenterig kunt ziju over kleinigheden. Waarom kondt gij den mar. niet een halve crown geven, oi- een avond als deze? (Centr.)
Leather Patent Flats Bb Balenciaga Slingback xfPHAHXqwF
Beige Omoda Sandalen Sandalen 722007 Beige Beige 722007 Sandalen Omoda Omoda Beige 722007 Omoda Sandalen qA1Xwq Moschino Underwear Underwear Undershirts Underwear Moschino Moschino Undershirts Moschino Underwear Moschino Undershirts Undershirts Underwear zxUYdqzAhary Runner Reebok Ahary Damen Traillaufschuhe Damen Reebok ZdwOqZ
Damen Lange Unterhose lang Sangora Susa S8010770
Susa Damen Lange Sangora lang Unterhose S8010770
I Rood Mules Quebec Pointed Senso Bq6wY
Unterhose Lange Damen lang Susa Sangora S8010770 lang Sangora Lange Susa Damen S8010770 Unterhose lang Susa Damen Sangora Lange Unterhose S8010770